Global delivery available, check it now! sklep@noze-swiata.pl   733-790-707, 882-320-094
Drogi Kliencie, W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).
Zapoznaj się proszę z poniższym dokumentem, ponieważ zawiera on szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma EMBE Bartłomiej Komperda z siedzibą Aleksandry 5/73, 30-837 Kraków, Polska operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.noze-swiata.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Email: firma.embe@gamil.com

adres pocztowy: EMBE Bartłomiej Komperda z siedzibą Aleksandry 5/73, 30-837 Kraków, Polska.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na www.noze-swiata.pl .

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez www.noze-swiata.pl ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.noze-swiata.pl, w tym dokonywania transakcji na www.noze-swiata.pl;

• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• realizacji umów w sklepie www.noze-swiata.pl;

• obsługi reklamacji na www.noze-swiata.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy lub Zendesk Chat);

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych

i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu www.noze-swiata.pl , którym jest:

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.

wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.noze-swiata.pl;

• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,

dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach www.noze-swiata.pl

lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności

na www.noze-swiata.pl;

• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia

marketingu bezpośredniego;

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami

marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją

zgodą - przez e-mail oraz telefon;

• wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie

przestrzegania zasad wewnętrznych www.noze-swiata.pl;

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz www.noze-swiata.pl między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• prowadzenie badań i analiz www.noze-swiata.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

• adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć

z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z www.noze-swiata.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest

dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec właściciela www.noze-swiata.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia

Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez właściciela www.noze-swiata.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania

Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze

świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione

podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy pracownikom naszej firmy w celu realizacji zamówienia oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników www.noze-swiata.pl , wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu

w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym www.noze-swiata.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez www.noze-swiata.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.


I. Informacje ogólne

    Właścicielem sklepu internetowego Noze-swiata.pl (nozeswiata.pl) jest Firma EMBE Komperda Bartłomiej z siedzibą  przy ul. Aleksandry 5/73, 30-837 Kraków.
    Pozostałe dane ewidencji gospodarczej naszej firmy (znajdujące się również na oficjalniej stronie CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx)
    - posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 7352601110,
    - posiada numer REGON: 122969360.
    Adres do korespondencji: EMBE Komperda Bartomiej, ul.Aleksandry 5/73, 30-837 Kraków, e-mail: sklep@noze-swiata.pl.
    Korzystanie z serwisu/sklepu Noze-swiata.pl (nozeswiata.pl) oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności Noze-swiata.pl (nozeswiata.pl) znajdujących się tutaj.
    Sklep internetowy prowadzi następujące usługi:
(1) sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony Noze-swiata.pl (nozeswiata.pl), e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa),
(2) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
 
    Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

II. Zasady zamawiania

    Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: sklep@noze-swiata.pl, telefonicznie pod nr (0048) 733-790-707 lub (0048) 882-320-094.
    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
    Kupujący zobowiązany jest do podania  adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
    W przypadku zakupu wiatrówki, oraz całego asortymentu z zakładki SAMOOBRONA, kupujący musi być osobą pełnoletnią.
    Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.
    Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
    Noże-swiata.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
    

    Cena podana przy dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Uwaga! W przypadku zamówień na towary, których w danej chwili brak na magazynie, ceny mogą ulec zmianie. Noże-swiata.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień na dostępne produkty, które przyjęto do realizacji.
    W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
    noże-swiata.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
    Ceny towarów znajdujących się w sklepie Noże0swiata.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
    Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Noże-swiata.pl - zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży.
    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z dostarczonym mu towarem, faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż. Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.”
    Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@noze-swiata.pl. Firma EMBE Komperda Bartłomiej zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".
    W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania zamówienia (zawierania umowy) np. błędnego obliczania wartości zamawianych towarów czy kosztów przesyłki, Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie. Reklamacje takie należy kierować pisemnie na adres: EMBE Komperda Bartłomiej, ul.Aleksandry 5/73, 30-837 Kraków lub na adres e-mail: sklep@noze-swiata.pl.

Noze-swiata.pl zastrzega sobie prawo do:

            -  zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

            - wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Noze-swiata.pl.III. Wysyłka i zapłata

    Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany adres dostawy (prywatny lub firmowy, do wskazanego Paczkomatu InPost) w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej  lub Poczty Polskiej (wysyłka krajowa i zagraniczna - dotyczny kajów należących do Unii Europejskiej).
    Termin dostawy zamówionych towarów wynosi w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski od 24 godzin do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Noze-swiata.pl a Kupującym. W przypadku wysyłki za granicę termin dostawy wynosi od 4 do 6 dni roboczych.
    Noze-swiata.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy kuriera.
    Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski naliczany jest zgodnie z zasadami podanymi w cenniku dostaw
    Płatności można dokonywać przy odbiorze produktów (za pobraniem), przelewem elektronicznym, kartą kredytową oraz ratalnie. Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w koszyku. Noże-swiata.pl zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczania poszczególnych typów płatności w zależności od kraju i sposobu dostawy.
    Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.
    Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu.
    Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi od 6 miesięcy do 30 lat. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
    W różnych krajach mogą być różne obostrzenia prawne dotyczące posiadania, użytkowania i zakupu różnych produktów jak np. noże, wiatrówki. Jeśli zamawiasz z zagranicy lub podróżujesz z zakupionym u nas towarem, na Tobie spoczywa obowiązek znajomości lokalnego prawa i jego przestrzegania.
    Noze-swiata.pl zastrzega sobie prawo do zmiany formy dostawy po uprzedniej konsultacji z klientem. Konieczność zamiany formy dostawy może nastąpić np. w przypadku zamówienia z dostawą do Paczkomatu , który nie mieści się w żadnej skrytce oferowanej przez Paczkomaty .

Przy odbiorze towaru kupujący zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp. W przypadku braku towaru należy spisać protokół szkody z firmą odpowiedzialną za dostarczenie przesyłki.


IV. Gwarancje

Długość gwarancji uzależniona jest od rodzaju produktu i producenta.

Gwarancja uznawana jest tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu i kartą gwarancyjną(jeśli producent ją przewiduje). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniej eksploatacji, braku konserwacji, przeróbek a także naturalnego zużycia się towaru podczas eksploatacji.

V. Zwrot towaru

    Poza wyjątkami określonymi w Ustawie, klient (osoba fizyczna), który zakupił towar wysyłkowo w Noze-swiata.pl, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dostarczenia towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją. W takim przypadku towar wysyła klient na swój koszt.

    WAŻNE! Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    Szczegółowe pouczenie o możliwości i warunkach odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy znajduje się niżej, pod postanowieniami końcowymi niniejszego Regulaminu.


VI. Zdjęcia zamieszone na stronie

 
    Zdjęcia umieszczone na naszych aukcjach są własnością firmy EMBE Bartłomiej Komperda. Rozpowszechnianie zdjęć bez zgody firmy będzie zgłaszane do odpowiednich instytucji.
 
Kupując na naszych aukcjach proszę pamiętać że zdjęcie przedstawia przykładowy model i w rzeczywistości może się różnic od zakupione. Głownie dotyczy to noży wykonanych ze stali damasceńskiej, okładzin z rogów, drewna itp. Każdy taki nóż posiada indywidualny wzór który może się różnić od tego przestawionego na przykładowych zdjęciach.


VII. Postanowienia końcowe
 

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
  4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
    1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
    2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
  6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe:

 

EMBE Komperda Bartłomiej

ul. Aleksandry 5/73

30-837 Kraków

tel: 882-320-094

email: sklep@noze-swiata.pl

 

Mogą Państwo skorzystać z przedstawionego niżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Ze zwrotem płatności firma EMBE wstrzymuje się  do czasu otrzymania rzeczy .

Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Rzecz(y) należy zwrócić wysyłając na adres:


Sklep Defcon5 - ZWROT

ul. Nadwiślańska 11 (wejście od ul.Piwnej)

30-527 Kraków

tel: 882-320-094

email: sklep@noze-swiata.pl


Uwaga! Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Sklep Defcon5 - ZWROT
ul. Nadwiślańska 11 (wejście od Piwnej)
30-527 Kraków
tel: 882-320-094
e-mail: sklep@noze-swiata.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących produktów:
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
UWAGA. Zwracane towary należy odesłać na adres:

Sklep Defcon5 - ZWROT
ul. Nadwiślańska 11 (wejście od Piwnej)
30-527 Kraków
tel: 882-320-094

Data otrzymania zamówienia: ….............................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …......................................................................................
Adres konsumenta(-ów):
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy konsumenta(-ów):
…....................................................................................................
Podpis konsumenta(-ów)
...................................................
Data:
...................................................

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:

Sklep Defcon5 - ZWROT
ul. Nadwiślańska 11 (wejście od Piwnej)
30-527 Kraków

tel: 882-320-094
e-mail: sklep@noze-swiata.pl

Oświadczenie:

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących produktów:

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

Data otrzymania zamówienia: ….............................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …......................................................................................

Adres konsumenta(-ów):

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

Telefon kontaktowy konsumenta(-ów):

…....................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (**)

...................................................

Data:

...................................................